Igienista Kukva Diana Aleksandrovna

Istruzione:

2011-2015 - Zhytomyr Institute of Nursing